Atenție! Posturi vacante!

ATENȚIE CONCURS!
Primăria Măgdăceşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Școlii Sportive Măgdăceşti.
La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin doi ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vîrsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt general depun personal sau prin reprezentant secretarului primăriei Măgdăcești, , în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:
1.Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1
la Regulament;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
4. Copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
5. Copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale si manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional.
6. Lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice;
7. Copia carnetului de muncă autentificat;
8. Curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament
9. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
10.Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
11.Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani;
12. Lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.
Actele vor fi depuse la Secretaul Consiliului sătesc Măgdăceşti,
Telefon de contact: 0 248 34238,

Bibliografia concursuluiDOCUMENTE GENERALE

 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994);
 • Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000
 • Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03)
 • Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial
 • Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 – 2020 Educația 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014
 • Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md

MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR

 • Regulamentul – tip al instituției de învățămînt secundar general, aprobat prin ordinul nr. 547 din 13 august 2007.
 • Regulamentul instituției de învățămînt preșcolar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 04 din 04 ianuarie 2011
 • Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și transferul elevilor în învățămîntul primar, gimnazial și liceal, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 718 din 24 iulie 2012
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013

· Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectivele școliiprietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 11 octombrie 2013

 • Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 798 din 11 iulie 2014
 • Regulamentul de admitere în învățămîntul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 799 din 11 iulie 2014.
 • Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20 februarie 2015
 • Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015.
 • Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 202 din 19 aprilie 2015.
 • Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățămîntul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 559 din 12 iunie 2015.
 • PLANUL – cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2015 – 2016.

PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

 • Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89
 • Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013
 • Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți

FINANȚARE

 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”

· Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilorde învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.


 

Primăria  Măgdăceşti  Raionul  Criuleni  anunţă concurs pentru ocuparea  funcţiei vacante de contabil şef  în cadrul primăriei.

Cerinţe  generale faţă de candidaţi :

1.Cetăţean al Republicii Moldova ,

2.Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse,

3.Posedarea  calculatorului (WORD,EXEL,SIA privind ţinerea  evidenţei contabile  şi planuficării în sistemul  bugetar, Internet),

4. Experienţa  în domeniul respectiv este  o prioritate

5.Fără antecedente penale

6. Apt de muncă,din punct de  vedere medical

7. Aptitudini de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare , de planificare  şi implimentare a activităţilor şi deciziilor în domeniu(organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluare şi control ),

8. Atitudini:respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate,disciplină, tendinţă de perfecţionare  profesională continuă.

Cerinţe speciale :

-studii superioare în domeniul contabilităţii,finanţelor, economic;

-competenţe manageriale de administrare şi gestionare a resurselor financiare; resurselor materiale;

-cunoştinţa legislaţiei în vigoare în domeniu;

Candidaţii vor prezenta următoarele acte :

-CV;

-formularul de participare ;

-originalul/copia buletinului de identitate ;

-originalul/copia, diplomei de studii superioare ;

-originalul/copia carnetului de muncă ;

-certificatul medical ;

-cazierul judiciar ;

Actele se prezintă în termen de la 16 ianuarie 2017 pînă la 10 februarie   2017 pe adresa -satul Măgdăceşti ,str. Mihai Eminescu nr.14.

Pentru  relaţii suplimentare

tel.024834236;024834238;

Candidaţii la concurs vor susţine o probă scrisă şi interviu.

Bibliofrafia :

-Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire  la funcţia publică şi statutul funcţionarului public ;

-Legea contabilităţii  nr.113-113-XVI din 27.04.2007

-Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, nr.847-XII din 24.05.1996;

-Legea privind finanţele publice locale  nr. 397 din 16.10.2003;

Instrucţiunea  cu privire la evidenţa  contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 93 din 19.07.2010”