Anunț! Primăria Măgdăceşti angajează

Primăria Măgdăceşti din Raionul Criuleni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist în cadrul primăriei.

Cerinţe  generale faţă de candidaţi :

 1. Cetăţean al Republicii Moldova
 2. Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse
 3. Posedarea calculatorului (WORD, EXCEL)
 4. Experiența în domeniul respectiv este o prioritate
 5. Fără antecedente penale
 6. Apt de muncă,din punct de  vedere medical
 7. Aptitudini:de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare, de planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu
 8. Atitudini: respect faţă de oameni,profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

Cerinţe speciale:

 • studii superioare/medii speciale în domeniul economiei, contabilității
 • cunoştinţa legislaţiei în vigoare în domeniu

Candidaţii vor prezenta următoarele acte

 • CV
 • formularul de participare
 • originalul/copia buletinului de identitate
 • originalul/copia, diplomei de studii superioare
 • originalul/copia carnetului de muncă
 • certificatul medical
 • cazierul judiciar

Actele se prezintă în termen de la 01 februarie 2019 până la 25 februarie 2019 pe adresa: satul Măgdăceşti, str. Mihai Eminescu nr.14.

Pentru  relaţii suplimentare apelați tel: 024-834-236, 024-834-238;

Candidaţii la concurs vor susţine o probă scrisă şi interviu.

Bibliografia

 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire  la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală
 • Legea privind finanţele publice locale  nr. 397 din 16.10.2003