Anunț pentru ocuparea funcției de director al Creșei- Grădinițe „Tic-Pitic Mioveni” din s. Măgdăcești

Denumirea funcției – Director al creșei -grădinițe de copii din satul Măgdăcești, raionuI Criuleni.

Scopul general al funcției: asigurarea aplicării prevederilor Legii învățământului, a statului cadrului didactic, a regulamentelor și instrucțiunilor elaborate de Ministerul Educației Tineretului și Sportului sau Direcția Educație Criuleni în activitatea instituției pe care o conduce.

Sarcinile de bază:

– Controlează activitatea metodică în cadrul instituției preșcolare;

-Răspunde pentru apicarea planurilor de învățământ, realizarea programelor educative și instructive ;

– Asigură crearea condițiilor necesare pentru fortificarea sănătății copiilor și instruirea lor, efectuează controlul asupra realizării sarcinilor programei de educație și instruire în grădiniță.

– Poartă răspundere pentru rezultatele activității pedagogice, financiare și gospodărești ale instituției preșcolare în fața statului și colectivului de muncă ;

– Conduce consiliul pedagogic, organizează propagarea pedagogică,psihologică și igienice pentru părinți ;

– Asigură îndeplinirea legislației muncii, a regulilor ordinii interne, regimului sanitar antiepidemic, a instrucțiunilor privind ocrotirea vieții și sănătății copiilor.

2) Condițiile de participare la concurs :

  1. Deține cetățenia Republicii Moldova;
  2. Are studii superioare universitare;
  3. Îndeplinește standardul minim de competențe profesionale și manageriale stabilit de Inspectoratul Școlar Național ;
  4. La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
  5. Cunoaște limba de stat ;
  6. Este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
  7. Nu are antecedente penale;
  8. Nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art.36 alin.(l) lit.l), rn) gi n) din Codul muncii.

Cerințe specifice

Studii: – Studii superioare de lungă durată, absolvite cu Diplomă de licență

-Pregătire managerială

-Experiență profesională : experiență în activitatea didactică de cel puțin trei ani.

Cunoștințe : cunoștințe de psihologie a copilului /comunicarea constituie un avantaj

Abilități:- abilități de lucru în echipă, capacitatea de a învăța (prin observare și studiu individual),

-Abilități de comunicare și organizare.

Atitudini/Comportamente :

-capacitate de analiză și sinteză;

-sociabilitatea: trebuie să poți stabili cu ușurință contacte cu partenerii ;

-prezența de spirit, intuiție, imaginație în rezolvarea unor situații neprevăzute;

–rapiditate în gândire și în luarea deciziilor;

Alte cerințe specifice:

-Persoană entuziastă, dedicată, caldă, calmă, fermă, veselă, ordonată, pasionată de interacțiunea cu copiii și de dezvoltarea acestora la întregul lor potențial.

Persoanele interesate pot depune actele personal sau prin intermediul unui reprezentant/prin poștă/prin e-mail. Candidații pentru ocuparea funcției de director depun în termen de 30 de zile calendaristice, din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

Dosarul de concurs:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificata în anexa nr.1 la regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general;

2) copia actului de identitate;

3 ) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copia carnetului de muncă;

5) curriculum vitae perfectat după modelul Europass, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general;

6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;

7) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

8) proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani.

Candidatul poate anexa și alte documente, pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirma gradul didactic /managerial, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțe profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale, naționale și altele.

Dosarele pot fi depuse la secretarul Consiliului local Măgdăcești, r. Criuleni, Bîtlan Svetlana, în incinta primăriei satului Măgdăcești sau prin e-mail: primagdacesti@gmail.com

Pentru informații suplimentare, contactați-ne la următoarele numere de telefon- 0 (248)-34236, 0(248)-3 4238.