Anunț cu privire la ședința extraordinară a Consiliului

Dispoziție

Nr.28 din 14 iulie 2021

Cu privire la convocarea şedinţei Consiliului sătesc Măgdăceşti
În conformitate cu art.16 alin (2)(3)(5) din Legea privind administraţia publică
locală nr.436-XVI din 28.12.2006

DISPUN:

1.Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti pentru ziua
de 20 iulie 2021, ora 18.00, în incinta Cantinei Sociale Măgdăcești, cu
respectarea cerințelor epidimiologice (asigurarea cu dezinfectant ,măști de
protecție și respectarea distanței sociale )
2.Se propune ordinea de zi cu înaintarea în cadrul ședinței a următoarelor proiecte
de decizii:
2.1 Cu privire la aprobarea Regulamentului instituției de educație timpurie
creșei-grădinițe ”Tic-Pitic Mioveni

Raportor: Liuba COJOCARU, primar
Avizare : comisia economie ,buget și finanțecomisia educație,sănătate,protecție socială,activități social –sociale și informare
2.2Cu privire la acordarea ajutorului material cetăţenilor
Raportor: Liuba COJOCARU, primar
Avizare :comisia economie ,buget și finanțe


2.3 Cu privire la desemnarea reprezentantului pentru includerea în componența
Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al creșei-grădinițe ”Tic-
Pitic Mioveni”

Raportor: Liuba COJOCARU, primar
Avizare :comisia educație,sănătate,protecție socială,activități social –sociale și
informare
3.Prezenta dispoziție intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor
locale.

Primar Liuba COJOCARU