Anunț cu privire la convocarea şedinţei  Consiliului sătesc Măgdăceşti

DISPOZIŢIE

Nr.03                                                                                       din 17 februarie  2022

Cu  privire  la  convocarea  şedinţei  Consiliului  sătesc  Măgdăceşti

   În conformitate cu  art.16 alin (2)(3)(5) din Legea  privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006                                                  

DISPUN:

1.Se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti la data de 25 februarie 2022, ora 18.00, în incinta  Cantinei Sociale, cu respectarea cerințelor epidemiologice (asigurarea cu dezinfectant, măști de protecție și respectarea distanței sociale)

2. Se propune ordinea de zi cu înaintarea în cadrul ședinței a următoarelor proiecte de decizii

2.1. Cu privire la modificarea deciziei nr.07/8  din 10.12.2021

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare : comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.2. Cu privire la stabilirea tarifului pentru evacuarea deşeurilor

Raportor: Sergiu GUZUN, administrator ÎM Eco-Rural Prim

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.3. Cu privire la trecerea bunului imobil proprietate publică UAT sat.Măgdăcești din domeniul public în domeniul privat, nr. cadastral: 31291080119, S-5,8988ha

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.4. Cu privire la trecerea  bunului imobil proprietate publică UAT sat.Măgdăcești din domeniul public în domeniul privat, nr. cadastral: 31291080120, S-13.3955ha

 Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.5. Cu privire la trecerea  bunului imobil proprietate publică UAT sat.Măgdăcești din domeniul public în domeniul privat, nr. cadastral: 31291080121, S-11.9385ha

 Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.6.Cu privire la  trecerea  bunului imobil proprietate publică UAT sat.Măgdăcești din domeniul public în domeniul privat, nr. cadastral: 31291080122, S-11.886 ha

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.7. Cu privire la activitatea ,ÎM ”Eco -Rural Prim”în  anul 2021

Raportor: Sergiu GUZUN, administrator ÎM Eco-Rural Prim

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.8. Cu privire la activitatea ÎM”Apă-Canal Măgdăcești ”în perioada 2018-2020

Raportor: Andrei DRAGOMAN, administrator ÎM Apă-Canal Măgdăcești

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.9. Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către ÎM”Apă-Canal Măgdăcești”,avizate de  ANRE

Raportor: Andrei DRAGOMAN, administrator ÎM Apă-Canal Măgdăcești

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.10. Cu privire la aprobarea punctului de conducere a primăriei pentru anul 2022

Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului sătesc  Măgdăcești

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.11. Cu privire la inițierea elaborării deciziei privind aprobarea P.U.Z. pentru Bloc locativ (RH-subsol,parter,3E,mansardă) pe terenurile cu nr.cadastrale 31292202759, 31292202331

Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.12 Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.13 Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.14 Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.15 Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI,specialist

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.16Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor

Raportor: Liuba COJOCARU, primar  

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.17Cu privire  la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale 

Raportor: Natalia AURICA , asistent social

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

Comisia  educație ,sănătate,protecție socială,activități social-culturale și informare

2.18 Cu privire la defrișarea arborilor

Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.19 Cu privire la rectificarea bugetului satului Măgdăcești

Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

3.Prezenta dispoziție intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale.

Primar                                                 Liuba  COJOCARU