Anunț cu  privire  la  convocarea  şedinţei  Consiliului  sătesc  Măgdăceşti

DISPOZIŢIE

Nr.07                                                                                               din  10 mai 2022

Cu privire la convocarea şedinţei  Consiliului sătesc Măgdăceşti

   În conformitate cu  art.16 alin (2)(3)(5) din Legea  privind  administraţia  publică  locală nr.436-XVI din 28.12.2006                                                  

DISPUN:

1.Se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti pentru ziua de 17 mai 2022, ora 18.00, în incinta Cantinei Sociale.

2. Se propune ordinea de zi cu înaintarea în cadrul ședinței a următoarelor proiecte de decizii :

2.1. Cu privire la examinarea  raportului anual privind execuţia bugetului satului Măgdăcești  pentru anul 2021

Raportor: Cezara  BOAGHE, contabil șef

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.2.Cu privire la expunerea  la licitaţie publică cu strigare a terenului cu nr.cadastral, 3129217727, S- 0,07 ha

 Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.3.Cu privire la expunerea  la licitaţie publică cu strigare a terenului cu nr.cadastral, 31291080119, S-5,8988ha

Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.4. Cu privire la expunerea  la licitaţie publică cu strigare a terenului cu nr.cadastral, 31291080120, S-13.3955ha

Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.5. Cu privire la expunerea  la licitaţie publică cu strigare

a terenului cu nr.cadastral,31291080121, S-11.9385ha

 Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.6. Cu privire la expunerea  la licitaţie publică cu strigare a terenului cu nr.cadastral, 31291080122,S-11.886 ha

 Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.7. Examinarea Raportului anual privind asigurarea transparenței procesului decizional ale APL Măgdăcești pentru anul 2021

Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului sătesc  Măgdăcești

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.8. Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului

Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.9. Cu privire la  acordarea ajutorului  material cetăţenilor

Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului sătesc  Măgdăcești

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe comisia pentru educație,protecție socială,activități social-culturale și informare

2.10. Cu privire la rectificarea  bugetului satului Măgdăcești pentru anul 2022

Raportor: Cezara  BOAGHE, contabil șef

Avizare :comisia economie ,buget și finanțe

2.11 Cu privire la aprobarea P.U.D pentru  amplasarea spălătoriei auto cu autoservire  pe terenul cu nr.cadastral 31292201080

Raportor: Liuba COJOCARU, primar 

Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.12. Cu privire la ridicarea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Măgdăcești

Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului sătesc  Măgdăcești

Avizare :comisia pentru educație,protecție socială,activități social-culturale și informare

3.Prezenta dispoziție intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale.

Primar                                                

Liuba  COJOCARU