Anunț cu privire la convocarea Consiliului sătesc Măgdăcești

DISPOZIŢIE
Nr. din 04 august 2022

Cu privire la convocarea ședinței Consiliului sătesc Măgdăceşti

În conformitate cu art.16 alin (2)(3)(5) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006
DISPUN:

1.Se convoacă ședința ordinară a Consiliului sătesc Măgdăceşti pentru ziua de 11 august 2022, ora 18.00, în incinta Cantinei Sociale.
2.Se propune ordinea de zi cu înaintarea în cadrul ședinței a următoarelor proiecte de decizii

2.1.Cu privire la examinarea petiției privind adoptarea actului administrativ
” Cu privire la aprobarea P.U.Z. pentru Bloc locativ (RH-subsol, parter, 3E, mansardă) pe terenurile cu nr. cadastrale 31292202759, 31292202331,cu modificarea Planului Urbanistic General al s.Măgdăcești ”
Raportor: Liuba COJOCARU , primarul satului Măgdăcești
Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții


2.2 Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a terenului cu nr. cadastral 3129108.091, S-0,199ha
Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare
Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.3 Cu privire la schimbarea modului de folosință al terenului
Raportor: Feodosie SOLOTCHI, specialist în reglementarea proprietății funciare
Avizare :comisia pentru reglementarea proprietății funciare și supravegherea în construcții

2.4. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor
Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești
Avizare :comisia pentru educație, protecție socială, activități social-culturale și informare ;comisia economie ,buget și finanțe

2.5 Cu privire la aprobarea beneficiarilor de serviciul cantinei sociale
Raportor: Svetlana BÎTLAN, secretarul Consiliului sătesc Măgdăcești
Avizare :comisia pentru educație, protecție socială, activități social-culturale și informare ;comisia economie ,buget și finanțe

2.6 Cu privire la rectificarea bugetului satului Măgdăcești pentru anul 2022
Raportor: Liuba COJOCARU , primarul satului Măgdăcești
Avizare : comisia economie ,buget și finanțe.

3. Prezenta dispoziție intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale.

Primar Liuba COJOCARU