Regulamentul de funcţionare

                                                                             ANEXĂ

Nr. 1 la decizia consiliului

                                                                             Nr. 1.3 din  01 iulie 2011

REGULAMENTUL DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE CONSILIULUI SĂTESC

MĂGDĂCEŞTI

 

I. CONSTITUIREA CONSILIULUI

 

1. Prima şedinţă (de constituire) a consiliului local se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.

2. Consiliul local este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

3. Convocarea consilierilor consiliului local în prima şedinţă (de constituire) a consiliului se face prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie.

5. Prima şedinţă a consiliului local,  este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi ( 13 – 8(2/3); 13-7 (majoritatea). În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

6. Lucrările primei şedinţe (de constituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

7. După validarea mandatului primarului, consiliul local alege din rîndurile consilierilor viceprimarul (viceprimarii).

8 Candidatura pentru funcţia de viceprimar se propune de către primar .

 

II. ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Capitoului 1. Preşedintele de şedinţă

 

9. După constituirea consiliului se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi.

10. Consiliul sătesc  Măgdăceşti alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizată de secretarul consiliului.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal  al şedinţei.

11. Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii:

a) conduce şedinţele consiliului;

b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi a abţinerilor;

c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;

d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;

e) supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

12. Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

 

13. În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

Capitolul 2. Secretarul consiliului

 

14. Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

a) asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea primarului, respectiv sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;

b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;

c) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;

e) informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;

f) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

g) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.21 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;

h) contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numire şi eliberarea din funcţie a secretarului consiliului;

i) acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

 

15. Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Capitolul 3. Comisiile de specialitate

I.CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE

16. După constituire, consiliul local,  formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.

17 Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul şi necesităţile satului  Măgdăceşti  La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.

18. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.

19. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi sînt menite să asigure eficienţa activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sînt subordonate acestuia.

20. Deciziile comisiilor de specialitate au un caracter consultativ

21. Avînd în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul sătesc  Măgdăceşti , constituie următoarele comisii:

 

1.Economie,buget şi finanţe

2.Reglementarea  proprietăţii  funciare  şi  supravegherea  în construcţii

3.Educaţie ,sănătate ,protecţie  socială,activităţi social-culturale şi informare

 

22 Fiecare comisie este constituită de către 5 membri

23 Prin hoărîrea Consiliului sătesc  Măgdăceti se pot modifica componenţa şi denumirea oricărei comisii de specialitate.

24 Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte un raport anual de activitate Consiliului Local, nu mai tîrziu de ultima şedinţă a anului curent.

 

Capitolul 4 . ATRIBUŢIILE COMISIEI DE SPECIALITATE

25. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;

b) analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;

c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii care se supun examinării pe ordinea de zi a consiliului şi le prezintă consiliului spre aprobare;

d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare – de către consiliu;

e) iniţiază şi coordonează studii, analize, anchete administrative, prognoze orientative în domeniile pentru care au fost constituite;

f) monitorizează şi evaluează implementarea programelor şi hotărîrilor adoptate de către Consiliul Local, în domeniul de activitate pe care îl îndeplinesc;

g) indeplinesc orice însărcinări atribuite prin decizia Consiliului Local , dacă acestea se referă la domeniul lor de activitate.

 

Capitolul  5  PREŞEDINTELE, SECRETARULCOMISIEI

 

26 Comisiile, odată constituite aleg din rîndul membrilor săi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor care o compun, cîte un preşedinte şi un secretar.

27. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;

b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;

c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;

d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

f) susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie.

28. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:

a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;

b) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;

c) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;

d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

 

Capitolul  6 . ACTIVITATEA COMISIILOR DE SPECIALITATE

 

29.  Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

30. Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrlor comisiei.

31. Toate şedinţele comisiei sînt publice.

32 La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.

33. Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului.

34. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.

35.Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.

36. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.

37. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.

38. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei care mai apoi, se anexează la procesele-verbale ale şedinţei consiliului pentru care au fost avizate proiectele de decizie.

39. Preşedintele comisiei este obligat în caz de cerere să prezinte spre consultare procesele-verbale ale şedinţelor persoanelor interesate care nu au participat la şedinţă.

 

 

III. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

 

Capitolul 7. Desfăşurarea şedinţelor

 

40. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).

41. În înştiinţarea prin registru   despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul   şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

42. Ordinea de zi a şedinţei consiliului ( p.33 din prezentul regulament ) se aduce la cunoştinţă consilierilor cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa ordinară a consiliului şi cu 3 zile înainte de şedinţa extraordinară, prin   semnătura  în  registru .

43. Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să-şi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului.

44. Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit primarului sau secretarului. Primarul, sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv. Consilierul care a lipsit de la trei şedinţe consecutive ale consiliului nemotivat, i se ridică mandatul de consilier.

 

45. Consiliul local va determina lista permanentă de invitaţi la şedinţele consiliului, o va pune la dispoziţie în ordinea zilei conform punctului 33 şi îi va informa cu cel tîrziu 3 zile inainte despre petrecerea şedinţei consiliului.

46. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.

47. Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.

48. În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

49. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.

50. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

51. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

 

52. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:

a) să cheme la ordine;

b) să retragă cuvîntul;

c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.

53. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:

a) avertisment;

b) eliminarea din sala de şedinţe.

 

Capitolul 8. Exigenţe faţă de proiectele de decizie

 

54. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face primarul. Primarul  poate participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.

55. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul consiliului şi personalul de specialitate din primărie vor acorda asistenţă tehnică de specialitate.

56. Orice proiect de decizie trebuie să specifice următoarele lucruri:

a. Expunerea motivelor care au condus la iniţierea proiectului de decizie;

b. Avantajele pentru consiliul local cît şi impactul asupra comuniăţii;

c. O analiză cost-beneficiu pe care decizia dată o implică;

d.  Ce urmează a fi de intreprins şi în ce perioadă concretă de timp; (acţiunea ce urmează a fi întreprinsă şi perioada concretă de timp în care aceasta va fi implementată)

e. Persoana sau persoanele care vor fi responsabile pentru realizarea decizii în cauză;

f.  Persoana sau persoanele care urmează să monitorizeze, evaluieze şi raporteze Consiliului sătesc Măgdăceşti  rezultatul implementării deciziei în vigoare. Altele decît cele specificate în punctul e.

g. Avizul comisiei de specialitate;

h. Propunerile care au parvenit din partea locuitorilor s.Măgdăceşti , după necesitate. (in caz  că acestea există).

57. Orice decizie care nu (va respecta prevederile punctului 48 se consideră nulă) vor corespunde punctului 48 se consideră nulă.

58. Fiecare şedinţă a consiliului va include posibilitatea raportorilor să se expună pe marginea implementării deciziilor adoptate în cadrul şedinţelor anterioare.

59. Rapoartele se vor prezenta în formă scrisă.

60. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului, compartimentelor de specialitate ale primăriei şi serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate în vederea întocmirii unui raport.

61. Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.

 

Capitolul 9. Procedura de vot

 

62. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

63. Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal., si  anume  la  problemele  ce  ţin  de  patrimoniul  satului  şi a  bugetului s. Măgdăceşti .

64 Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

65. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro” şi „contra”.

66. Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine validării . Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pro”, „contra sau „abţinut” în funcţie de opţiunea sa.

67. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

68. Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro”, „contra” şi „abţinut”. Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

69. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

70. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.

71. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

 

 

Capitolul 10. Interpelări, petiţii şi informarea consilierilor

 

72. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, primarului, viceprimarului, secretarului consiliului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.

73. Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

74. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

75. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămîni, dacă legea nu prevede altfel.

76. Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

77 Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.

 

IV. MIJLOACELE DE INFORMARE ALE CONSILIULUI LOCAL

78. Mijloacele de informare ale Consiliului local au drept scop:

a.sporirea nivelului de transparenţă a procesului decizional din cadrul Administraţiei Publice Locale  Măgdăceşti (Consiliul Local, Primarul, Primăria);

b.ridicarea nivelului de informare şi participare a cetăţenilor satului  Măgdăceşti referitor la deciziile adoptate de către Administraţia Publică Locală  Măgdăceşti

79. Prezentul  Regulament  prevede  crearea  de către APL a Buletinului informativ ,editat  după 15 zile de la petrecerea şedinţei Consiliului ,în număr de  1000 de exemplare repartizat gratis la locuitorii satului Măgdăceşti

V. PROCESUL DE CONSULTARE A POPULAŢIEI

 

Capitolul 11 Registrul de evidenţă a consultării cu populaţia

80. Secretarul Consiliului Local va crea şi va menţine Registrului de evidenţă a propunerilor cetăţenilor/grupurilor de cetăţeni.

81. Propunerile parvenite de la cetăţenii satului  Măgdăceşti vor fi comunicate în termen de max. 3 zile de la parvenire preşedinţilor Comisiilor Specialitate ale Consiliului Local şi Primarului satului  Măgdăceşti

82. Toate propunerile din partea cetăţenilor vor fi supuse dezbaterilor de către comisiile de specialitate.

83. În termen de 3 zile de la dezbateri Secretarul/Preşedintele Comisiei/Primarul/specialistul pe ramură a primăriei (după competenţe) va comunica cetăţeanului/grupului de cetăţeni de la care a parvenit propunerea/menţiunea/ rezultatul propunerii înaintate de acest grup/cetăţeni.

84. În orice moment cel puţin  5 cetăţeni pot solicita în scris organizarea unei dezbateri publice referitor la orice aspect din activitatea   satului  Măgdăceşti .

85 Dezbaterea va fi organizată nu mai tîrziu de 10 zile de la solicitarea cetăţenilor dacă ea nu prevede altfel

86. Cetăţenii pot participa la Şedinţele Comisiilor de Specialitate şi şedinţele Consiliului Local.

87. În  vederea  stimulării , în scopul  atragerii   de  mijloace  financiare în  localitate  , persoanele   care  obţin  finanţarea  unui  proiect   au  dreptul  la   3% din  costul   proiectului  conform  contractului  de  muncă  din  supravenituri ,sau  soldul  disponibil .

 

 

 

Secretarul  Consiliului sătesc Măgdăceşti               Svetlana BÎTLAN

 

Scrie un răspuns

Puteşi folosi în mesaje următoarele elemente: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>