Regulile interne de informare, consultare și participare în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor consiliului sătesc Măgdăcești

                                                                             ANEXA nr 1

                                                              La decizia consiliului sătesc Măgdăcești

                                                                           Nr.1/3  din  27.02.2018.

                     Regulile interne de informare,consultare și  participare în procesul de elaborare și  adoptare  a deciziilor  consiliului sătesc Măgdăcești

 

DISPOZIŢII GENERALE  

1.Regulile interne de informare, consultare și participare în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor consiliului sătesc Măgdăcești (în continuare – regulile interne) determină procedurile de organizare a consultărilor publice și stabilesc atribuțiile aparatului primăriei s.Măgdăcești în procesul consultărilor publice.

2.Procesul de informare, consultare și participare va fi organizat în conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și Legii nr.982-XIV din 22 mai 2000 privind accesul la informație, Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

 1. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni:
  1) analiză ex-ante– procesul de identificare a problemei, obiectivului, a eventualelor opţiuni de soluţionare a problemei sau de atingere a obiectivului şi analiza efectelor sau consecinţelor acestor opţiuni pînă la aprobarea deciziei;
  2) informare cu caracter general (în continuare – informare generală)– acţiunea de transmitere a informaţiei despre procesul decizional al  consiliului local Măgdăcești  către un public larg, nedefinit, fără a ţine cont de necesităţile şi preferinţele particulare de recepţionare a informaţiei ale unor părţi interesate;
  3) informare cu caracter direcţionat (în continuare – informare direcţionată) – acţiunea de transmitere a informaţiei despre procesul decizional al consiliului local Măgdăcești  către părţi interesate definite prin intermediul mijloacelor de recepţionare a informaţiei indicate de părţile interesate;
  4) anunţ privind organizarea consultării publice – informaţia răspîndită de administrația primăriei s.Măgdăcești  pentru a aduce la cunoştinţă părţilor interesate demararea procesului de consultare publică a unui proiect de decizie;
  5) persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică – funcţionarul public din cadrul primăriei s.Măgdăcești  abilitat cu funcţia de coordonare şi monitorizare a asigurării transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii ;
  6) autor –primarul, funcționarii publici din cadrul primăriei s.Măgdăcești  responsabili de elaborarea proiectului de decizie;
  7) parte interesată – cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, persoanele juridice de drept privat care vor fi afectaţi, ar putea fi afectaţi de adoptarea deciziei şi care pot influenţa procesul decizional;
  8) proces decizional – procedura de elaborare şi de adoptare a deciziilor de către consiliul sătesc Măgdăcești.
 2. Prevederile prezentului Regulamentului nu se extind asupra procesului de elaborare a deciziilor şi de desfăşurare a şedinţelor consiliului sătesc Măgdăcești la care sînt examinate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată în condiţiile legii, precum şi asupra procesului de desfăşurare a şedinţelor operative convocate de  primarul s.Măgdăcești.
  5. Primăria s.Măgdăcești asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente prin publicarea lor obligatorie pe pagina web oficială a primăriei s.Măgdăcești, www.magdacesti.md.
  6. Persoana responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică pregăteşte o listă generală a părţilor interesate, întocmită la iniţiativa primarului s.Măgdăcești, sau la propunerea părţilor interesate, care vor fi informate prioritar despre procesul decizional al consiliului local. Lista se actualizează semestrial, inclusiv cu indicarea părţilor interesate (numele şi prenumele cetăţenilor, denumirile asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate, informaţia de contact a acestora), care au solicitat în scris informarea despre procesul decizional al  consiliului sătesc Măgdăcești.
  7. Argumentarea se referă la scopul urmărit de proiectul deciziei, impactul acestuia, compatibilitatea proiectului cu legislaţia în vigoare, prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, alte detalii relevante 

                        III. TRANSPARENŢA  PROCESULUI  DE ELABORARE A DECIZIILOR

                                           Secțiunea 1

                           Informarea în procesul decizional

8.Informarea privind procesul decizional se face pe calea informării generale, pentru un public larg nedefinit, şi pe calea informării direcţionate, pentru părţi interesate definite, incluse în lista prevăzută în pct. 7 din prezentul Regulament, sau alte părţi interesate care au solicitat în scris informarea.
9. Informarea generală şi cea direcţionată sînt obligatorii în cazul anunţării despre iniţierea elaborării proiectului de decizie şi organizarea tuturor consultărilor publice.
10. Informarea generală se efectuează prin publicarea obligatorie a informaţiei pe pagina web oficială a primăriei s.Măgdăcești, precum și într-un spaţiu accesibil publicului.
11. Informarea direcţionată se efectuează prin transmiterea informaţiei privind procesul decizional prin intermediul poştei electronice ori expedierea scrisorilor la adresa părţilor interesate sau cea indicată de solicitant.
12. Informarea publicului cu privire la iniţierea elaborării proiectelor de decizii se realizează cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de consultarea proiectului de decizie de către persoana responsabilă din cadrul primăriei s.Măgdăcești.
13. Pentru facilitarea accesului părţilor interesate la informaţia privind procesul decizional în cadrul primăriei s.Măgdăcești, pe pagina web oficială a acesteia este creat compartiment dedicat transparenţei decizionale, unde se plasează informaţia cu privire la:
1) regulile interne privind procedurile de informare, consultare şi participare în procesul decizional;
2) informaţia privind numele, prenumele, funcţia şi numărul de contact al persoanei responsabile de procesul decizional în cadrul autorităţii publice;
3) programele (trimestriale/anuale) de elaborare a proiectelor de decizii, cu indicarea proiectelor care urmează a fi supuse obligatoriu consultării publice;
4) anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei;
5) anunţurile privind retragerea unui proiect din procesul de elaborare;
6) anunţurile privind organizarea consultării publice;
7) proiectele de decizii şi materialele aferente acestora, precum şi deciziile adoptate;
8) rezultatele consultării publice (procese-verbale ale întrunirilor publice consultative, sinteza recomandărilor);
9) raportul anual al primăriei s.Măgdăcești privind transparenţa procesului decizional;
10) alte informaţii relevante.

                                                  Secţiunea a 2-a
Consultările publice

14.Aparatul primăriei s.Măgdăcești iniţiază consultarea publică a proiectului deciziei în scopul informării şi recepţionării recomandărilor părţilor interesate.
15. Consultarea publică în cadrul procesului decizional este iniţiată şi desfăşurată de către autorul proiectului de decizie, cu anunţarea persoanei responsabile de coordonarea procesului de consultare publică din cadrul primăriei s.Măgdăcești,despre fiecare decizie în parte.
16. Procedura de consultare a proiectului de decizie elaborat se sincronizează cu etapa de avizare a acestuia de către consiliul local Măgdăcești,primarul s.Măgdăcești şi instituţiile publice interesate, în conformitate cu legislaţia.
17. Informaţia despre organizarea consultărilor publice privind proiectul de decizie este prezentată în forma unui anunţ, însoţit de proiectul deciziei şi materialele aferente acestuia (note informative comprehensive, studii analitice, analize ex-ante, tabele de concordanţă cu legislaţia comunitară, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.), conform anexei la prezentul Regulament, care va include obligatoriu:
1) argumentarea necesităţii de a adopta decizia;
2) data plasării anunţului;
3) termenul-limită de prezentare a recomandărilor;
4) modalitatea în care părţile interesate pot avea acces la proiectul de decizie;
5) modalitatea consultărilor publice;
6) modalitatea în care părţile interesate pot prezenta sau expedia recomandări;
7) numele şi datele de contact (numărul de telefon, adresa poştei electronice, adresa poştală) ale persoanelor responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor referitoare la proiectul de decizie supus consultării.
18. După iniţierea procesului de elaborare a deciziei, persoana responsabilă din cadrul primăriei s.Măgdăceștiva plasa, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, anunţul respectiv, conform pct. 5 din prezentul Regulament.
19. Anunţul privind organizarea consultărilor publice şi materialele aferente sînt făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie.
20. Anunţul privind organizarea consultărilor publice poate fi retras de pe pagina web oficială a primăriei s.Măgdăcești doar după ce va fi plasat un alt anunţ despre retragerea proiectului de decizie supus procedurilor de consultare publică, indicînd motivul.
21. Primăria s.Măgdăcești planifică procesul de consultare publică conform următoarelor etape:
1) determinarea proiectului deciziei care urmează a fi supus consultării publice;
2) identificarea responsabililor (autorului) ;
3) identificarea părţilor interesate pe domeniile de activitate;
4) selectarea modalităţilor de consultare publică;
5) estimarea costurilor consultării publice;
6) anunţarea organizării consultărilor publice;
7) recepţionarea şi analiza recomandărilor, precum şi întocmirea sintezei recomandărilor, cu acceptarea sau neacceptarea lor;
8) definitivarea proiectului de decizie în baza recomandărilor parvenite.
22. Modalităţile de consultare publică , fiind utilizate separat sau cumulativ, după cum urmează:
1) solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale,
2) instruirea grupurilor de lucru permanente sau ad hoc;
3) organizarea dezbaterilor publice;
4) desfăşurarea audierilor publice;
5) realizarea sondajelor publice;
6) alte modalităţi de consultare publică.
23. Primăria s.Măgdăcești  înregistrează toate recomandările părţilor interesate parvenite pe parcursul desfăşurării consultării publice a proiectului de decizie şi le include în sinteza recomandărilor.
24. Recomandările verbale sînt reflectate în procese-verbale întocmite de autor, iar cele scrise sau în formă electronică se înregistrează în registrul de intrare a documentelor al primăriei s.Măgdăcești. .
25. Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilor publice. La solicitarea părţilor interesate, autorul proiectului de decizie poate prelungi termenul de prezentare a recomandărilor.
26. Dacă, în termenul stabilit la pct. 26 din prezentul Regulament, părţile interesate nu au prezentat recomandări, proiectul de decizie se consideră consultat public fără recomandări.
27.Responsabili de elaborarea propietului de decizie  analizează recomandările parvenite împreună cu funcționarii publici din cadrul primăriei s.Măgdăcești, după caz, şi decide asupra acceptării sau respingerii fiecărei recomandări în parte, sistematizîndu-le într-o sinteză privind consultarea proiectului de decizie, întocmită în forma unui tabel. În cazul unei decizii de respingere a recomandărilor, aceasta se argumentează temeinic.
28. Sinteza recomandărilor recepţionate se plasează pe pagina web oficială a primăriei s.Măgdăcești  şi/sau se afişează la sediul primăriei  într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau se difuzează în mass-media raională, după caz.
29. În caz de retragere a unui proiect de decizie din procesul de consultare publică, autorul  care a iniţiat procesul de elaborare plasează anunţul despre retragere pe pagina web oficială a primăriei s.Măgdăcești , indicînd motivul.
30. După finalizarea consultării publice a proiectului deciziei, autorul întocmeşte un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, în care se includ:
1) anunţul de iniţiere a elaborării deciziei;
2) anunţul de organizare a consultării publice;
3) proiectul deciziei;
4) materialele aferente proiectului de decizie (note informative, alte informaţii relevante);
5) procesele-verbale ale întrunirilor de consultare publică;
6) recomandările parvenite şi sinteza acestora.
31. În cazul modificării esenţiale (schimbării conceptului, extinderii obiectului şi sferei de aplicare, modificării impactului) a variantei iniţiale a proiectului de decizie supus procedurilor de consultare, dacă modificarea respectivă nu a survenit în urma consultării publice, primăria s.Măgdăcești supune proiectul respectiv consultării publice repetate.

                   III. TRANSPARENŢA PROCESULUI DE
ADOPTARE A DECIZIILOR

32.Deciziile adoptate de către consiliul sătesc Măgdăcești şi supuse consultării publice sînt făcute publice în conformitate cu Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie şi pct. 7 din prezentul Regulament.
33. Şedinţele consiliului local  în cadrul cărora se examinează şi se adoptată deciziile sînt publice, cu excepţia cazurilor în care la şedinţe sînt examinate sau audiate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, conform art. 7 din Legea privind accesul la informaţie. Argumentarea desfăşurării şedinţelor închise va fi făcută publică.
34. Limitarea accesului persoanelor interesate va fi admisă doar la acele şedinţe sau părţi ale şedinţei în care, conform ordinii de zi urmează să fie examinate decizii sau comunicate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, conform Legii privind accesul la informaţie.
35. Data, ora şi adresa unde se va desfăşura şedinţa publică şi ordinea de zi a acesteia sînt anunţate de primarul  s.Măgdăcești  în prealabil, cu cel puţin 3 zile lucrătoare.
36. Şedinţele publice sînt ţinute, după caz, în cea mai încăpătoare sală din sediul primăriei s.Măgdăcești . Participarea părţilor interesate se asigură în limitele locurilor disponibile din sala de şedinţe şi în ordinea prioritară stabilită de persoana care prezidează şedinţa, în conformitate cu interesul fiecărei părţi interesate faţă de subiectele examinate în cadrul şedinţei publice.
37. La şedinţele publice este asigurat accesul reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, care pot retransmite on-line lucrările şedinţelor respective.
38. Modalităţile de organizare şi participare la şedinţele publice în cadrul primăriei s.Măgdăcești sînt stabilite în regulile interne şi sînt aduse la cunoştinţă participanţilor la şedinţă, care sînt obligaţi să le respecte.
39 Rezultatele şedinţelor respective sînt făcute publice, prin publicarea acestora pe pagina web oficială a primăriei s.Măgdăcești.

RAPOARTELE PRIVIND TRANSPARENŢA
ÎN PROCESUL DECIZIONAL

40.Responsabilii din cadrul primăriei s.Măgdăcești  vor întocmi şi vor aduce la cunoştinţa publicului rapoartele anuale privind transparenţa în procesul decizional, care vor conţine:
1) numărul deciziilor adoptate de autoritatea publică respectivă pe parcursul anului de referinţă;
2) numărul total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului decizional;
3) numărul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice şi al şedinţelor publice organizate;
4) numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii publice au fost contestate pentru nerespectarea prezentului Regulament şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea acestuia.
41. Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional se elaborează de către persoana responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică din cadrul primăriei s.Măgdăcești , cu participarea tuturor funcționarilor publici din cadrul primăriei, va fi făcut public nu mai tîrziu de sfîrşitul lunii ianuarie al anului imediat următor anului de referinţă.

                 

Secretar al consiliului local                     Svetlana BÎTLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare

a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor

consiliului sătesc Măgdăcești

                                                                                                                            modelul nr.1

Anunț

Privind inițierea elaborării deciziei

 

Tipul deciziei(denumirea proiectului)

 

 

 

 

 

 

Documente adiționale

                              Persoana   responsabilă,date de contact
                         Termenul –limită pentru prezentarea recomandărilor

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelul nr.2 

                                                           Anunţ-tip

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

(Denumirea autorităţii publice)………. iniţiază, începînd cu data de …….. , consultarea publică a proiectului de decizie (denumirea proiectului) ………………………………………….

Scopul proiectului de decizie este …………………………………………

Necesitatea elaborării şi adoptării  proiectului de decizie este ………………………… Prevederile de bază ale proiectului sînt ………………..

. Beneficiarii proiectului de decizie sînt ……………………… Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt ………………..

Impactul estimat al proiectului de decizie este………………………………………………

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte (denumirea documentelor relevante)  ………………………………………………………………….

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de ………,  în adresa dnei/dlui ………, pe adresa electronică: ……………………….., la numărul de telefon ……………………………… sau pe adresa  ……………………………………………….

Proiectul deciziei (denumirea)……………………………………………………………. şi nota informativă ( după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială (adresa) …………………………………………………  sau la sediul Consiliului  sătesc Măgdăcești  ., situat pe adresa ………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul nr.3

 

                                                                           SINTEZA

Recomandărilor prezentate privind consultarea proiectului de decizie

          Tipul deciziei(denumirea proiectului)
Recomandare

recepționată

Autorul

recomandării

Poziția subdiviziunii

autor(acceptarea sau respingerea

recomandărilor)

Argumentarea

în cazul

respingerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul nr.4

Informația succintă privind inițierea și rezultatele consultării publice a

Proiectului__________________________________________________________________

(denumirea proiectului de decizie)

Elaborat de __________________________________________________________________

Nr.d/o INDICATORI Nmărul Comentarii Notă
1. Numărul total al întrunirilor consultative,

Inclusiv:

Se include numărul ședințelor, dezbaterilor publice desfășurate în scopul clectării recomandărilor din partyea societății civile (cetățeni, asociații ,personae juridice de drept privat care vor fi afectați sau ar putea fi afectați de adoptarea deciziei și care pot influența procesul decisional.
1.1 -audieri publice
1.2 -dezbateri
1.3 ședințe ale grupului de lucru
1.4 -altele
2. Numărul recomandărilor recepționate Se va include numărul propunerilor,recomandărilor parvenite exclusive din partea părților interesate,cu excepția celor parvenite din partea AP
 3. Numărul recomandărilor incluse în proiectele de decizii Este reflectat numărul propunerilor care au parvenit din partea părților interesate și luate în considerație la definitivarea proiectului,cu excepția celor parvenite din partea AP
4. Lista părților interesate implicate în procesul de consultare a proiectului Se nclude lista părților interesate cu care a fost consultat proiectul de decizie

(subdiviziunea)

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr.2

La decizia consiliului sătesc Măgdăcești

Nr.1/3   din  27.02.2018

 

L I S T A

părților interesate despre procesul decisional

 1. Asociaţia părinţilor Liceului  Teoretic Măgdăceşti
 2. ONG Curaj
 3. ONG Caritate
 4. Asociaţia părinţilor Grădiniței de copii
 5. Liceul Teoretic Măgdăcești
 6. Grădinița de copii
 7. Centrul de Sănătate Măgdăcești
 8. Î M Apă Canal Măgdăcești
 9. ÎM Eco Rural Prim
 10. Școala de Arte Măgdăcești
 11. Școala Sportivă Măgdăcești

Secretar al consiliului local                                                 Svetlana BÎTLAN